Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile 5 Dakika Programı

1. Bölüm: Prof. Dr. Kenan Gürsoy bu bölümde, Ken’an Rifâî Büyükaksoy’dan ve 1908-1925 yılları arasında hizmet vermiş olan Ümmü Ken’an Dergâhı binasının içinde, 2000 yılında kurulmuş olan Cenan Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı’nın tarihçesinden kısaca söz etmektedir.

2. Bölüm: Prof.Dr. Kenan Gürsoy bu bölümde, Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un çocukluğunda Filibe’den başlayıp Galatasaray Lisesine uzanan resmî ve husûsÎ eğitim hayatı üzerine bilgi vermekte, maârif yıllarındaki almış oldukları görevlerinden ve Ümmü Ken’an Dergâhı’nın kuruluşundan söz etmektedir.

3. Bölüm: Prof.Dr. Kenan Gürsoy bu bölümde, Ken’an Rifâî Büyükaksoy tarafından 1908 yılında kurulmuş olan Ümmü Ken’an Rifâî Dergâhı’ndan söz etmekte; burada gerçekleşen faaliyetler ve bu faaliyetlere katılan, o dönemin kalburüstü din, tasavvuf, ilim ve sanat adamları hakkında kısaca bilgi vermektedir.

4. Bölüm: Prof.Dr.Kenan Gürsoy, bu bölümde Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un bütün tekkeler gibi Ümmü Ken’an Dergâhı’nın kapatılması konusunda nasıl bir değerlendirme yaptıklarını ele almış, tekkelerin asli fonksiyonun ne olduğunu, bunun ileriki dönemlerde nasıl yürütülebileceği üzerine bilgi vermiş ve Mütefekkir Samiha Ayverdi’nin eserlerinden örnek vermek suretiyle, tekkelerin ileride akademi olarak nasıl açılabileceğinden söz etmiştir.

5. Bölüm: Prof. Dr. Kenan Gürsoy bu bölümde, tekkelerin kapatılmasından sonra Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un bu kurumlar olmaksızın irşad faaliyetine nasıl devam ettiğinden bahsetmiştir ve Semiha Cemal Hanımefendi, Sâmiha Ayverdi ve Ziyâ Cemal Büyükaksoy vb. gibi şahsiyetlerden örnekler vermek sûretiyle yakın öğrencileri üzerindeki eğitim faaliyetini nasıl sürdürdüğünü bize anlatmıştır.

6. Bölüm: Prof. Dr. Kenan Gürsoy bu bölümde, Ken’an Rifâi Büyükaksoy’un irşad faaliyetini, tefekkürle, hayatla, ilimle ve toplumla nasıl bütünleştirerek gerçekleştirdiği üzerinde durmuştur. Gürsoy ayrıca, Ken’an Rifâi Büyükaksoy’un yetiştirdiği öğrencilerinden Mimar Ekrem Hakkı Ayverdi Beyefendi’ye söylediği sözlerden birini örnek göstermek sûretiyle bu irşad faaliyetinin anlamı ve maksadından bahsetmiştir.

7. Bölüm: Prof. Dr. Kenan Gürsoy bu bölümde, Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un eserlerinden bahsetmiştir. Bu eserlerden, Mesnevi 1. Cilt ve Şerhi, öğrencilerinin Kenan Rifâi Büyükaksoy’un yapmış olduğu sohbetlerden derleyerek hazırladıkları Sohbetler kitabı, en önemli eseri olan Ahmed er-Rifâi kitabı ve hem nota hem de şiir olarak yayınlanan İlâhiyat-ı Ken’an kitaplarının neşredildiğine değinmiş, ayrıca henüz neşre girmemiş olan Muktezâ-yı Hayat (Hayatın Gereklilikleri), Rehber-i Sâlikîn (Sâliklerin Rehberi) ve Tuhfe-i Ken’an (Kenan’ın Hediyesi) adlı eserlerinden söz etmiştir.

8. Bölüm: Prof. Dr. Kenan Gürsoy bu bölümde, Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un en yakın öğrencilerinden Sâmiha Ayverdi, Nezihe Araz, Safiye Erol ve Sofi Huri tarafından kaleme alınmış olan “Ken’an Rifâî ve 20. Asrın Işığında Müslümanlık” adlı eserden bahsetmiştir.

9. Bölüm: Prof. Dr. Kenan Gürsoy bu bölümde, Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un, yaşamış olduğu 1867-1950 yılları arasında, Türkiye’nin geçirmiş olduğu eğitimdeki reformlar, hukuk sistemindeki değişimler, toplumun Batı ile olan ilişkileri ve daha pozitivist tarzda bir bilme anlayışına yönelmesi karşısındaki tavrının ne olduğundan bahsetmiştir.